21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. december 15-i ülésére

Tárgy:   Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
Készítette:   Dr. Dancs Judit, Némethné Kovács Julia köztisztviselő
Előterjesztő:   Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 A Képviselő-testület novemberi ülésén hozott 357/2011. (XI. 24.)Öh. számú határozata értelmében döntött a településen keletkező zöldhulladék kezeléséről az ez évi tapasztalatok alapján.
  
Az új rendelet megalkotását indokolja, hogy a határozat 3. és 4. pontja a 10/2006. (V.10.) rendelet módosítását vonja maga után, továbbá a rendelet határozat által nem érintett számos rendelkezése is elévült, mert a kapcsolódó központi jogszabályok megváltoztak.
 
A rendelet megalkotása óta sok módosításon esett át, szükséges egy jól kezelhető új rendelet elfogadása.
 
Az elkészített rendelet tervezetét az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoljuk.
 
A véleményezési jogkörében eljáró KDT Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérése elektronikus levélben és postai úton megtörtént, válaszukat a megérkezés után továbbítjuk, vagy az ülésen ismertetjük.
 
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:
 
Az átdolgozott rendelet gazdasági, költségvetési kihatásai: a rendelkezések pontosítása és kiegészítése a fapótlás pénzbeni megváltásáról a Környezetvédelmi Alap bevételének növelését teszik lehetővé.
Környezeti és egészségi következményei eltérőek, tekintve, hogy a szigorúbb fapótlás pozitív hatású, míg a jelenlegi szabályozáshoz képest a javasolt külterületi kerti hulladék és avar égetése légszennyezést okoz.
Adminisztratív terheket ró a hivatalra, mely nem számottevő.
 
A rendelet tervezet elkészítése részben jogszabályi kötelezettség a hatályon kívül került jogszabályok és más jogszabályok életbelépése miatt, részben a Képviselő-testület döntésének való megfelelés. A változtatások elmaradása jogellenes helyzetet idéz elő.
 
Jelen rendelet tervezetet a hatályos jogszabályok szerint társadalmi egyeztetésre bocsájtjuk.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.
 
Balatonalmádi, 2011. november 28.
 
                                               T i s z t e l e t t e l:
   
                                                                                              Keszey János
                                                                                              polgármester
 

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

341/2011. (XII.12.) PGB határozat
 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága „A környezetvédelem helyi szabályairól szóló” rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:
 
II. fejezet
Természetvédelmi rendelkezések
 
6. A vöröshomokkő védelme
 
6. §. (3) A Kőtér helye a Vörösberényi Általános Iskola melletti sport célú fejlesztési terület
 
 
 
II. fejezet
Természetvédelmi rendelkezések
 
8. A fás szárú növényzet védelme
 
8. §. (2) b) a pótlás minimális törzsátmérője 1 m magasságban 4 cm, min. 2xi faiskolázott díszfa fa tájra jellemző gyümölcsfa (pld. dió- és mandulafa).
 
 
- a II. fejezet 8. pontja 8. §. (5) bekezdésének b) pontjának törlése
 
 
-  az V. fejezet 21. §-a (1) bekezdésének törlése
 
Felelős:               Dr. Kutics Károly elnök
Határidő:            2011. december 15. – képviselő-testületi ülés
 

 

 
Döntési javaslat

"A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

1. melléklet
Balatonalmádi Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
……../2011. (……….) önkormányzati rendelete
a környezetvédelem helyi szabályairól
 
 
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) c) pontjában meghatározott feladatkörében, ugyanezen törvény 48.§ (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró KDT Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
 
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A városkép védelme
 
1. § (1) Balatonalmádi város kialakult városképének megőrzése és a hagyományok szerinti fejlesztése minden ingatlantulajdonos és használó kötelessége.
 
(2) A városkép védelmének, a kártékony állatok rejtőzésének megakadályozása érdekében kötelező az ingatlanok folyamatos gyommentesítése és tisztántartása (törmelék és hulladék, mentessé tétele) és a rendezett állapot folyamatos fenntartása.
 
(3) Amennyiben a belterületi ingatlantulajdonos a (2) bekezdésbeli kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a polgármester határozattal kötelezi az ingatlan rendbetételére.
 
(4) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátóipari létesítmények üzemeltetői a kirakatokat, homlokzatokat, portált kötelesek tisztán tartani és a tevékenységnek megfelelő reklám céljára használni.
 
2. Környezeti tudatformálás, tájékoztatás
 
2. § (1) Balatonalmádi város Önkormányzata létrehozta a Környezetvédelmi Információs Adatbankot.
 
(2) Az Adatbank a Műszaki Nyilvántartás rendszerében működik a Polgármesteri Hivatal Építési Osztályának kezelésében.
 
(3) Az Adatbank tartalmazza a természetes és jogi személyek, más szervezetek által készített, birtokolt és az Önkormányzat számára átadott környezetállapotra vonatkozó adatokat, elemzéseket. A jogi személyek, más szervezetek az adatátadással jogosultságot szereznek az Adatbank ingyenes használatára.
 
(4) Az Adatbank nyilvános - a gazdasági érdekeket sértő, vagy titkos adatok kivételével. Magánszemély részére, nem gazdasági haszonszerzés céljából - ingyenesen igénybe vehető.
 
3. Ellenőrzés
3. § (1) A rendelet előírásainak teljesülését a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézői, és a közterület-felügyelők a helyszínen ellenőrzik.
 
(2) Az ellenőrzések program szerint vagy esetenként - bejelentés, esemény kivizsgálása - történnek írásbeli vagy a helyszínen szóban közölt értesítés után.
 
II. fejezet
Természetvédelmi rendelkezések
4. A helyi védelem alá helyezés és törlés szabályai
 
4.§ (1) A helyi védelem alá helyezés és törlés önkormányzati rendelettel jön létre.
 
(2) Helyi védelem tárgya olyan objektum, amely a város jelentőségét, múltját képviseli vagy megjelenésével jelentős tájképi érték, pótolhatatlan, egyedi természeti érték.
 
(3) A helyi védelem irányítása a polgármester hatáskörébe tartozik, mely kiterjed a védelem tárgyának feltárása, dokumentálása, a Képviselő-testület elé való beterjesztése, bemutatásának biztosítása és fenntartásának megszervezése feladatokra.
 
(4) Helyi védelem alá helyezésre és törlésre természetes vagy jogi személy tehet javaslatot, ajánlást a polgármester felé.
 
5. Helyi védelem pénzügyi hátterének megteremtése
 
5. § (1) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elkülönített része biztosítja a helyi védelem megvalósítását.
 
(2) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elkülönített részének bevételét képezi:
a) az Alap általános bevételeinek meghatározott része,
b) a költségvetés erre a feladatra elkülönített része,
c) helyi védett értékek sérelmére történő tevékenység miatt kiszabott bírságok, zöldkárok megtérítése,
d) címzett adományok.
 
(3) Az elkülönített rész felhasználásáról a környezetvédelemmel foglalkozó bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
 
6. A vöröshomokkő védelme
 
6. § (1) Balatonalmádi területén a közterületen végzett térszint alatti munkálatokból kikerülő vöröshomokkövet az önkormányzat városi létesítmények megvalósításához használja fel.
 
(2)A vöröshomokkövet a Kőtéren rendezett lerakással kell összegyűjteni, és felhasználásig tárolni.
 
(3) A Kőtér helye a Vörösberényi Általános Iskola melletti sport célú fejlesztési terület.
 
7. Közhasználatú zöldterületek védelme
 
7. § (1) Zöldterületek, zöldfelületek megőrzése és mennyiségének, intenzitásának növelése városképi, egészségügyi, környezetvédelmi szempontok miatt kívánatos.
(2) A zöldfelület minden tartósan vagy időszakosan növényzettel fedett közterület.  Zöldterület (közpark, közterület) a szabályozási terven Zkp, Zkt szabályozási jellel jelölt területfelhasználási egység.
 
(3) Tilos zöldfelületen, zöldterületen gépjármű leállítása, szerelése, mosása, tisztítása.
(4) Zöldfelületre, zöldterületre gépjárművel behajtani csak a közlekedési táblával jelzett helyen vagy munkavégzés céljából szabad.
(5) A zöldfelületen, zöldterületen élő állatok zavarása, kínzása, befogása, és elpusztítása, valamint élőhelyének zavarása, veszélyeztetése, károsítása, megszüntetése tilos.
(6) Zöldfelületen, zöldterületen okozott károk, rongálások - a szabálysértési eljárás mellett - a zöldkár megtérítését vonják maguk után. A zöldkár a mindenkori helyreállítás költségének mértéke, melyet az önkormányzat Környezetvédelmi Alapja javára történő befizetéssel kell megtéríteni.
 
8. A fás szárú növényzet védelme
 
8. § (1) a) Balatonalmádi Város belterületén a magántulajdonú ingatlanokon fás szárú növényzetet kivágni – a fás szárú növényzet védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fák, gyümölcsfa kivételével – jogerős engedéllyel, és annak (2) bekezdés szerinti pótlása esetén szabad. Fás szárú növényzet elnevezés alatt a fákat és cserjéket együttesen kell érteni a vonatkozó kormányrendelet szabályozása szerint.
 
b) A kivágásra vonatkozó engedély iránti kérelmet, és a kivágott fás szárú növényzet pótlásának jóváhagyását az ügyfélnek az 5. számú függelék szerint rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania. A kérelmet a Polgármester határozattal bírálja el.
 
c) A Polgármester a fakivágást megtiltja, ha a fa helyi szabályozásban védetté nyilvánított, vagy a fa további fenntartása indokolt.
 
(2) A Polgármester a pótlás mennyiségét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) a kivágandó/kivágott fa 1m magasságban, cm-ben mért törzsátmérőjének 50%-a;
 
b) a pótlás minimális törzsátmérője 1m magasságban 4cm, min 2xi faiskolázott díszfa, tájra jellemző dió-és mandulafa;
 
c) élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa helyett 1db;
 
d) életképtelen vagy kiszáradt fa helyett 1db;
 
e) jogellenesen kivágott fa db száma és törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor azt következtetett darabszámmal és 25cm törzsátmérővel kell figyelembe venni;
 
f) ha a kivágandó fa 1m magasságban mért törzsátmérője nem éri el a 10cm vastagságot pótlási kötelezettség nélkül kivágható.
 
(3) a) A jogellenes fakivágás megállapítása esetén a pótlást a Polgármester határozatban rendeli el a (2) és (4) pontban szabályozottak szerint.
 
b) A jogellenesen kivágott fa pótlási kötelezettségének teljesítése nem mentesít az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények alól.
 
c) A jogellenesen kivágott fa pótlásának lehetetlensége esetében a fapótlás pénzbeni megváltását a Polgármester határozattal előírja az aktuális tárgyévi fapótlási egységár 120%-ának alkalmazásával.
 
(4) a) A pótlás ingatlanon belüli lehetetlensége esetén a Polgármester meghatározza a kivágandó/kivágott fás szárú növényzet pótlásának értékét, melynek mértéke a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott paraméterű kislevelű hárs (Tilia cordata) mindenkori piaci értéke.
 
b) Az ügyfél határozattal megállapított pótlási értéket a Környezetvédelmi Alap javára fizeti be, a közhasználatú zöldterületek fejlesztése céljára.
 
(5) Növényzet telepítésénél
a) a tájhonos, területre jellemző, lombhullató cserje fajokat, valamint a fa pótlási kötelezettség jóváhagyásánál tájhonos, lombhullató, min 2xi faiskolázott fa fajtákat kell ültetni a város egész közigazgatási területén;
 
b) a tájidegen fajok (fenyők (Picea sp), vagy a tuják (Thuja occidentalis) aránya az ingatlan növényzetében az 5 %-ot nem haladhatja meg. Az adventív fajok (bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), akác (Robinia pseudoacacia), aranyvessző (Forsitya) ültetése tilos, betelepedését meg kell akadályozni! (lásd rendelet 1. számú függeléke)
 
(6) Káptalanfüred városrészben
a) a területre jellemző erdős jelleget meg kell őrizni.
 
b) a fák kivágása kizárólag az elsőfokú építéshatóság engedélye szerint létesítendő építmények helyén lehetséges.
 
c) a lombhullató keményfák magasságát csökkentő csonkolás tilos! Élet és vagyonvédelmi és növény-egészségügyi okokból történő csonkolást külön kérelemre a Polgármester engedélyezhet. A keményfák csonkolásának megállapítása esetén a fa pótlását a hatóság határozatban rendeli el.
 
d) a pótlási kötelezettség esetén helyi természetes erdőalkotó fafajták (pl.: kocsánytalan tölgy) telepítését kell elrendelni.
 
(7) A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha pótlás az ültetést követő, két vegetációs időszakban nem hajt ki. A pótlást meg kell ismételni, vagy a (4) bekezdés szerint pénzben meg kell váltani.
9. § (1) Közterületre növényzetet telepíteni csak a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve a szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal összhangban szabad, a felszíni és felszín alatti közművek sajátosságainak, továbbá a közlekedés biztonságának és a köztisztasági munkavégzés feltételeinek figyelembevételével.
(2) A közterületre egyeztetés nélkül telepített növényzetet a Városgondnokság indokolt esetben, kártérítési és pótlási kötelezettség nélkül eltávolíthatja.
 
III. fejezet
Levegőtisztaságvédelmi rendelkezések
 
10. § (1) Balatonalmádi város teljes közigazgatási területe az országos levegőminőség-védelmi besorolás szerint kiemelten védett kategóriába tartozik.
 
(2) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz. /Vonatkozó légszennyezettségi határértékek a 3. sz. függelékben találhatók./
 
(3) Tilos minden bűzt okozó tevékenység folytatása.
 
(4) Tilos szabadtéren légszennyezést okozó tevékenységet folytatni (homokfúvás, festékszórás, stb).
 
11. § (1) A kerti hulladék és avar égetése belterületen tilos.
 
 (2) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék a háztartásban, kertben, mezőgazdasági tevékenység során keletkező falomb, kaszálék, nyesedék, növényi maradványok.
 
(3) Az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb zöld hulladékok kezelése - a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves anyag tartalom hasznosítása céljából - az alábbi módon ajánlott:
a) komposztálás,
b) beszántás/beásás a termőhelyen,
c) szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után elhelyezés a "zöld" hulladékgyűjtőkben,
d) kisebb mennyiség esetében a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetben való elhelyezés,
e) szelektív gyűjtés, elszállítatás zöld zsákban.
 
(4) a) Külterületen az avar és kerti hulladék égetése megengedett szombat–vasárnap-ünnepnap kivételével március 1. – április 30. között és október 1. – november 30. között, délelőtt 10 óra és délután 15 óra között, egyszerre 1m3 mennyiséget meg nem haladó mértékben.
 
b) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és olyan ingatlanon szabad elégetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag (pl. benzin, olaj) nem használható.
 
c) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. PVC, vegyszer, festékes göngyöleg).
 
d) A szabadban a tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s azonnal el kell oltatni veszély esetén, illetve, ha arra már nincs szükség.
 
12. § (1) Az egyedi fűtőberendezéseket a háztartási tevékenység során úgy kell üzemeltetni, hogy a keletkező légszennyező anyagok (égéstermékek) ne haladják meg a fűtőberendezésre jellemző mértéket. Az egyedi fűtőberendezésekben kizárólag az adott berendezés használati utasításában előírt tüzelőanyagok égethetők, veszélyesnek minősülő anyagok (pl. műanyagféleségek, gumi, vegyszer, festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, felületkezelt és/vagy ragasztott faanyagok) égetése tilos.
 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt berendezések és a kémények megfelelő karbantartása a tökéletes égés biztosítása érdekében a tulajdonos, üzemeltető kötelessége.
 
13. § (1) Porképződés megakadályozása érdekében a fedetlen talajfelületeket az ingatlan tulajdonosának - a rendeltetés, lehetőségek figyelembevételével - növényzettel kell borítania.
 
(2) Porzásra hajlamos anyagok szállítása zárt, letakart rakományú járművel végezhető.
 
(3) Bűzös anyag szállítása csak légmentesen lezárt járművön végezhető, 3.500 kg összes tömeg alatti jármű esetén is.
 
(4) Építkezésnél, épületek bontásánál, tatarozásnál a kiporzás terjedését meg kell akadályozni (védőháló, surrantó alkalmazása, környező szilárd burkolatok vízzel való nedvesítése).
 
14. § A 15.§ (1), (3), (4) bekezdések szerinti levegőtisztaság védelmi kötelezettségek megszegőit a Polgármester határozattal meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezi vagy a cselekmény folytatásától eltiltja.
 
IV. fejezet
Vízvédelmi rendelkezések
 
15. § (1) Balatonalmádi város meghatározó természeti értéke a Balaton tó. A Balaton, mint összefüggő természeti rendszer, minőségének megőrzése, fejlesztése érdekében az alábbi rendelkezések betartása kötelező.
 
(2) Felszíni vizekbe (patak, forrás, tó) és csapadékvíz-elvezető rendszerbe, ásott és fúrt kutakba minden szilárd vagy folyékony hulladék elhelyezése, bevezetése tilos.
 
(3) Balatonalmádi város közigazgatási területén elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatorna rendszer működik, ezek rendeltetésszerű használata kötelező. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyvíz bevezetése tilos.
 
(4) Vízparton, vízfolyások, források közelében, közterületen gépjármű mosása tilos.
 
(5) Nyílt csapadékvíz-elvezető árok tisztítása, karbantartása, az akadálytalan lefolyás biztosítása elsősorban a terület használójának kötelessége, másodsorban az azzal szomszédos ingatlan használójának kötelessége.
 
(6) Tilos az élővízfolyások, csapadékvíz-elvezető nyílt árkok eltorlaszolása, a víz természetes hozamának és folyásirányának megváltoztatása, a meder szűkítése vagy feltöltése.
 
(7) Élővizek hordalékainak, uszadékainak összegyűjtése és kezelése tulajdonosának/használójának kötelessége.
 
(8) A (2) és (6) bekezdésben foglaltak megszegése - a szabálysértési eljáráson kívül - maga után vonja a kötelező helyreállítást vagy a mindenkori helyreállítási költségek befizetését az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja javára a Polgármester határozata alapján.
 
(9) Mederfeltöltés, mederkorrekció a partvonal-szabályozási terv alapján a hatóság engedélyével végezhető.
 
9. Szabad vízfelület használata
16. § (1) Fürödni és jégen tartózkodni csak a külön jogszabályban meghatározott módon szabad.
 
(2) Aki léket vág, köteles megjelölni a jégmentes területet messziről is jól láthatóan, külön jogszabályban meghatározott módon.
 
(3) Léket vágni tilos a sportolásra kijelölt terület 50 méteres körzetében.
 
(4) Léket vágni a partszakasz tulajdonosának, kezelőjének tudtával, hozzájárulásával szabad.
 
10. Felszín alatti vizek védelme
 
17. § (1) Kutak, vízkivételi művek kijelölt hidrogeológiai védőterületén tilos:
a) minden folyékony és szilárd hulladék elhelyezése,
b) vegyszerek, szerves és műtrágyák alkalmazása,
c) állattartás, trágyatároló elhelyezése,
d) hulladék keletkezését eredményező tevékenység végzése.
 
(2) A kutak létesítését és megszüntetését /betemetését/ kérelem alapján az I. fokú vízügyi hatóság engedélyezi.
 
18. § (1) Tilos a források elfojtása.
 
(2) A forrás karbantartását a hely szerinti ingatlantulajdonos köteles rendszeresen elvégezni.
 
19. § (1) Az ingatlan területére lehullott csapadékot az ingatlanon kell összegyűjteni, kezelni, elszikkasztani, a szomszédos ingatlanok károsításának kizárása mellett.
 
(2) Az ingatlannal határos közterületen kiépített csapadékvíz-gyűjtő csatornába bekötést létesíteni, a csapadékvizet bevezetni csak az önkormányzat hozzájárulásával lehet.
 
11. Települési folyékony hulladék, szennyvíz kezelése
 
20. § (1) Szennyvizet, települési folyékony hulladékot szennyvízcsatorna-hálózatba szabad bevezetni vagy zárt, külön jogszabály szerint létesített szennyvíztározóba szabad vezetni-gyűjteni.
 
(2) Zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvíz kezeléséről a kötelező közszolgáltatások igénybevételét szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezik.
 
(3) A város szennyvízcsatornával ellátott utcáiban az udvari közkifolyónál magasabb szintű vízellátásban részesülő ingatlanokat, a gerincvezeték üzembe helyezését követően az ingatlan tulajdonosa köteles a szennyvízcsatorna-hálózatra a külön jogszabályban megállapított határidőn belül rácsatlakoztatni az önkormányzat hozzájárulásával.
 
(4) Azokon az ingatlanokon, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének műszaki feltételei nem biztosíthatók zárt szennyvíztározót kell építeni. A zárt szennyvíztározó vízzáróságának igazolására az ingatlan tulajdonosát az I. fokú építéshatóság kötelezi. A zárt szennyvíztározóból a szennyvíz kiszippantását igazoló számlákat az ingatlantulajdonos öt évig köteles megőrizni.
 
(5) Balatonalmádi város belterületén és beépített külterületi ingatlanai esetén az ingatlan tulajdonosa kötelezhető a közcélú vízilétesítmények és közcélú vízimunkák költségei ingatlant érintő részének megfizetésére a (3) bekezdésre figyelemmel.
 
V. fejezet
Talajvédelmi rendelkezések
 
21. § (1) Termőtalaj védelme érdekében az építkezések során kitermelt és az ingatlanon fel nem használt szennyezés-mentes talajt a Megyehegyi felhagyott hulladéklerakó kijelölt területén lehet elhelyezni és a lerakó rekultivációjára felhasználni.
 
(2) A város közigazgatási területén az ingatlanok csak a szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban meghatározott célokra hasznosíthatók.
 
(3) Talajon és talajban mindenféle hulladék elhelyezése tilos, kivétel a talajjavító trágyázás esete vegetációs időszakon kívül a nitrát-szennyezéssel szembeni védelemről szóló jogszabály figyelembevételével.
 
(4) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége megakadályozni, hogy ismeretlen eredetű, tulajdonú hulladék az ingatlanon lerakásra kerüljön.
 
(5) Az ismeretlen eredetű/tulajdonú, elhagyott hulladék kezelése, elszállíttatása az észlelés helye szerinti ingatlantulajdonos kötelessége.
 
(6) Tilos a talajra (kertbe, szántóra, erdőbe, legelőre) szennyvizet, kezelt szennyvizet kilocsolni, szétteríteni.
 
(7) A talajélet védelme céljából és az erózió megelőzése érdekében a csapadékvíz visszatartását elősegítő talajművelést kell alkalmazni.
 
VI. fejezet
Zaj- és rezgésvédelmi rendelkezések
 
22. § (1) Balatonalmádi város teljes közigazgatási területén a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, az üdülőterületekre előírt zaj- és rezgésterhelési határértékek érvényesek, beleértve az e rendelettel kijelölt, zajvédelmi szempontból fokozottan védett területre vonatkozó határértékeket és előírásokat is.
 
(2) Nem üzemeltethető olyan berendezés, létesítmény és nem folytatható olyan tevékenység, amely a vonatkozó határértéknél nagyobb zaj- és rezgés-terhelést okoz, vagy kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, károsító hatású.
 
(3) Kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, károsító hatású az a zaj és rezgés, melyre jellegéből adódóan határérték nem írható elő, illetve a zaj- és rezgésterhelés azonos körülmények között nem ismételhető meg, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalmát zavarja, és rendszeresen ismétlődik.
 
(4) A város zajterhelésének csökkentése érdekében a polgármester korlátozhatja a nehézgépjárművek közlekedését térben és időben.
 
(5) Mindennemű zavaró zaj okozása, motoros gépek üzemeltetése, hangos zenélés, vagy éneklés tilos az alábbi időszakokban:
a) nyári időszakban reggel 8.00 óra előtt és 22.00 óra után
b) téli időszakban reggel 6.00 óra előtt és 22.00 óra után
c) egész évben vasárnap, ünnepnap, és más munkaszüneti napokon 13.00-16.00 óráig tartó pihenőidőben.
Ez a rendelkezés vonatkozik mobil hangosító berendezés /hirdető autó/ üzemeltetésére is.
 
(6) A Balatonalmádi (Pinkóci) Temetőtől számított 500 méteren belül mindennemű lőfegyver sport, gyakorló és vadászati célú használata tilos. A temető területén az üzemi és szabadidős, építési kivitelezési, közlekedési tevékenységekből származó környezeti zaj legnagyobb pillanatnyi értéke nem haladhatja meg a 65 dB(A) értéket. A meghatározott zajkeltés alól kivételt kizárólag a temető és környezetének gondozása, rendezett állapotban tartása, valamint a kegyeleti és vallási tevékenység képez.”
 
(7) A zajterhelési határérték túllépése jelentős, ha 5 dB-nél nagyobb mértékű.
 
23. § (1) Balatonalmádi város közigazgatási területén zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek az Öreghegy és Káptalanfüred városrészek területe az 1. számú melléklet szerint. A kijelölt területekre a környezeti zaj és rezgés elleni védelemről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.
 
(2) A zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen környezeti zajt előidéző új létesítmény, tevékenység, valamint a meglévő létesítmény, tevékenység bővítése, rendeltetés megváltoztatása nem engedélyezhető.
 
(3) Országos közúthálózatba tartozó közút és vasút az (1) bekezdésben meghatározott területeken nem vezethető keresztül.
 
(4) E rendelet hatálybalépésekor működő üzemi és szabadidős zajforrás - melynek hatásterülete érintia zajvédelmi szempontból fokozottan védett területet - üzemeltetője a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül köteles gondoskodni a vonatkozó határérték teljesülését eredményező intézkedések végrehajtásáról.
 
(5) Az (4) bekezdésben foglalt kötelezettség nem teljesítése esetén a létesítmény üzemeltetését, a tevékenység végzését a zajvédelmi hatóság térben, időben, gyakoriságban korlátozhatja, kezdeményezheti a zajforrás megszüntetését az engedélyező hatóságtól.
           
(6) A zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen a zajkibocsátással együtt járó ház körüli munkálatokat kizárólag a 26. § (8) bekezdésében meghatározott nappali időszakban szabad végezni. A háztartási igényeket kielégítő berendezések – pl.: klíma, ventilátor, fűtőberendezés, – üzemeltetői e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kötelesek gondoskodni a vonatkozó határérték saját telekhatáron való teljesüléséről.
 
(7) A zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen és 100 m-es körzetében közterületen környezeti zajt okozó rendezvény nem tartható.
 
12. Hangosító berendezések üzemeltetése, zeneszolgáltatás
 
24. § (1) Hangosító berendezés e rendelet szerint minden hangszóró vagy műsorforrás. Élőzene szolgáltatás az egy vagy több fős élőzenekar működtetése.
 
(2) Hangosító berendezést, zeneszolgáltatást működtető létesítmény/tevékenység e rendelet értelmében:
a) szabadtéri mozi, színpad, térzene, utcabál
b) kulturális tevékenység
c) sport tevékenység
d) cirkusz és egyéb mutatványos tevékenység
e) zenés, táncos szórakozóhely
f) kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység
g) üdülő, tábor, üzlet, kölcsönző, elárusítóhely
h) strand, uszoda
i) vasút-, autóbuszállomás
j) hirdetés, tájékoztatás.
 
(3) A kerthelyiségben, szabadtéren, zárt térben történő hangosító berendezés üzemeltetésre és zeneszolgáltatásra azonos szabályozás vonatkozik.
 
(4) A (2) bekezdésben felsorolt létesítmények üzemeltetője köteles kezdeményezni a nyilvántartásba-vételt, és zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a területileg illetékes I. fokú környezetvédelmi hatóságtól.
 
(5) A (2) bekezdésben felsorolt létesítményekre és tevékenységekre a szolgáltató tevékenységre vonatkozó központi jogszabályokat kell alkalmazni, a határértékek betartása alól felmentés nem adható.
 
(6) Oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények, temető 200 m-es körzetében hangosító berendezés rendszeresen nem működtethető.
 
(7) Alkalmi, közterületi rendezvény - mely a város életében jelentős esemény - esetén a polgármester felmentést adhat az éjszakai időszak betartása alól.
 
(8)       Nappali időszak télen: 6.00 – 22.00 óráig
Éjszakai időszak télen: 22.00 – 6.00 óráig
Nappali időszak nyáron: 8.00 – 22.00 óráig
Éjszakai időszak nyáron: 22.00 – 8.00 óráig
 
(9) Éjjel, 22.00 óra után a (7) bekezdés fennállása kivételével szabadtéri hangosító berendezés működtetése, zeneszolgáltatás nem folytatható. 22.00 és 23.00 óra között szabadtéren csak akusztikus hangszerek alkalmazhatók. 23.00 óra után szabadtéren zeneszolgáltatás nem folytatható.
 
25. § (1) A hangosító berendezés működtetését, zeneszolgáltatást a 26. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységeket, létesítményeket az 5.§.-ban meghatározottak szerint ellenőrzik, amit az üzemeltető tűrni köteles.
 
(2) A hatósági ellenőrzés költségeit mulasztás, elmarasztalás megállapítása esetén az üzemeltető viseli.
 
VII. fejezet
Környezetbiztonsági intézkedések
26. § (1) A környezetállapot folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a polgármester irányítja az információk összegyűjtését az eseti mérésekről, megfigyelésekről és rendszeresen üzemelő monitoring rendszerekről.
 
(2) A polgármester intézkedik a Környezetvédelmi Információs Adatbank működtetéséről.
 
(3) A polgármester intézkedik a város környezetvédelme érdekében megalkotott szabályok Polgármesteri Hivatal útján történő betartatásáról.
 
(4) Veszélyes árut szállító járművek útvonalát a város közigazgatási határán belül külön jogszabály alapján az illetékes hatóság jelöli ki.
 
VIII. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
 
27. § (1) Szabálysértést követ el és 50.000,-Ft- ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a rendeletben meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi:
 
a) A városkép védelme és a kártékony állatok rejtőzésének megakadályozása érdekében az ingatlanok folyamatos gyommentesítéséről és tisztántartásról nem gondoskodik. 1. § (2)
 
ba) A zöldfelületen, zöldterületen gépjárművet leállít, szerel, mos, tisztít. 7.§ (3)
 
bb) Zöldfelületre, zöldterületre gépjárművel behajt a közlekedési táblával nem jelzett helyen vagy nem munkavégzés céljából. 7.§ (4)
 
bc) A zöldfelületen, zöldterületen élő állatokat zavar, kínoz, befog, és elpusztít, valamint élőhelyet zavar, veszélyeztet, károsít, megszüntet. 7. § (5)
bd) Zöldfelületen, zöldterületen kárt okoz, rongál. 7. § (6)
c) Balatonalmádi Város belterületén magántulajdonú ingatlanon jogerős engedély, és pótlás nélkül fás szárú növényzetet kivág – a fás szárú növényzet védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fák, gyümölcsfa kivételével. 8.§ (1)
 
ca) Káptalanfüred városrészben az elsőfokú építéshatóság engedélye szerint létesítendő építmények helyén kívüli területről fát kivág. 8. § (6) b)
 
cb) A lombhullató keményfát/kat, magasságát csökkentő módon, engedély nélkül csonkol. 8.§ (6) c)
 
cc) Közterületre növényzetet a Polgármesteri Hivatallal való egyeztetés nélkül telepít. 9.§ (1)
 
d) Szabadtéren légszennyezést okozó tevékenységet folytat (homokfúvás, festékszórás stb.). 10. § (2-4)
 
e) Kerti hulladékot és avart belterületen éget. 11.§(1)
 
fa) Külterületen avart és kerti hulladékot éget május 1. –szeptember 30.- a között és december 1.- február 29-e között. 11.§(4)a)
 
fb) Külterületen avart és kerti hulladékot éget március 1. – április 30. között és október 1. – november 30. között, délután 15 óra után következő nap délelőtt 10 óra között. 11.§(4)a)
 
fc)Külterületen avart és kerti hulladékot éget március 1. – április 30. között és október 1. – november 30. között, délelőtt 10 óra és délután 15 óra között, egyszerre 1m3 mennyiséget meghaladó mértékben.11.§(4)a)
 
fd) A tűz begyújtásához légszennyezést okozó anyagot (pl. benzin, olaj) használ.11.§(4)b)
 
fe) Az égetendő kerti hulladék közé kommunális, illetve ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. PVC, vegyszer, festékes göngyöleg) tesz.11.§(4)c)
 
ff) A szabadban a tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagy.11.§(4)d)
 
ga) Az egyedi fűtőberendezésekben nem az adott berendezés használati utasításában előírt tüzelőanyagot éget, veszélyesnek minősülő anyagokat (pl. műanyagféleségek, gumi, vegyszer, festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, felületkezelt és/vagy ragasztott faanyagok) éget. 12. § (1)
 
gb) A tüzelő berendezések, kémények üzembiztos állapotáról nem gondoskodik. 12. § (2)
 
h) Bűzös anyagok zárt szállításáról nem gondoskodik 3.500 kg összes tömegű gépjármű esetén. 13. § (3)
 
i) Építkezésnél, bontásnál a kiporzás terjedését nem akadályozza meg. 13. § (4)
 
ja) Felszíni vizekbe (patak, forrás, tó) és csapadékvíz-elvezető rendszerbe, ásott és fúrt kutakba szilárd vagy folyékony hulladékot elhelyez, ill. bevezet. 15. § (2)
 
jb) Csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyvizet vezet. 15. § (3)
 
jc) A terület tulajdonosa, használója a nyílt csapadékvíz-elvezető árok tisztításáról, karbantartásáról, az akadálytalan lefolyás biztosításáról nem gondoskodik, a nyílt csapadékvíz-elvezető árokkal szomszédos ingatlan tulajdonosa, használója a károkozás nélküli, akadálytalan vízelvezetés lehetőségét nem biztosítja. 15. § (5)
 
jd) Élővízfolyásokat, csapadékvíz-elvezető nyílt árkokat eltorlaszolja, a víz természetes hozamát és folyásirányát megváltoztatja, a medret szűkíti vagy feltölti. 15. § (6)
 
je) A tulajdonos, használó az élővizek hordalékainak, uszadékainak összegyűjtéséről és kezeléséről nem gondoskodik. 15. § (7)
 
ka) A léket nem jelölte meg jól láthatóan. 16. § (2)
 
kb) A jégen sportolásra kijelölt terület 50 méteres körzetében léket vág. 16. § (3)
 
la) A forrásokat elfojtja. 18. § (1)
 
lb) A forrás karbantartását a hely szerinti ingatlantulajdonos nem végzi el rendszeresen. 18.§(2)
 
m) Nem zárt szennyvízgyűjtőt üzemeltet. 22. § (1)
 
na) Olyan berendezést, létesítményt üzemeltet és olyan tevékenységet folytat, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, károsító hatású zaj- és rezgésterhelést okoz. 22. § (2)
 
nb) Mindennemű zavaró zajt okoz, motoros gépeket üzemeltet, hangosan zenél, vagy énekel az alábbi időszakokban:
a) nyári időszakban reggel 8.00 óra előtt és 22.00 óra után, és/vagy
b) téli időszakban reggel 6.00 óra előtt és 22.00 óra után és/vagy
c) egész évben vasárnap, ünnepnap, és más munkaszüneti napokon 13.00-16.00 óráig tartó pihenőidőben. 22.§(5)
 
nc) Oktatási, egészségügyi, egyházi intézmények, temető 200 m-es körzetében hangosító berendezést rendszeresen működtet. 24. § (6)
 
nd) A 26.§ (8) bekezdésben szabályozott éjszakai időszak kezdete után szabadtéri hangosító berendezést működtet, zeneszolgáltatást folytat (kivétel 24. § (7) bekezdés fennállása esetén). 24.§(9)
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a helyi önkormányzat képviselő-testület hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, és a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki a külön jogszabály szerint.
 
IX. fejezet
Záró rendelkezések
38.§ Arendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
 
  
 
                      Keszey János                                                       Ujlakiné Dr. Pék Éva
                       polgármester                                                                      jegyző

 

 
 
1. melléklet a …../2011. (……) önkormányzati rendelethez
 
Zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület az Öreghegy városrészen

   

Zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület Káptalanfüred városrészen
 

1. függelék
 
 
Balatonalmádi javasolt növényzete
(A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által összeállított lista)
 
A lakóterület kertje:
Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek számos vonása ma is megtalálható Balatonalmádin. Ezt kiegészíti a klimatikus adottságokból következő sajátos tájkarakter.
 
Gyepterületek:
A szűk telkeken a legnagyobb helyet a gyepterület foglalja el. Kialakításánál az egyetlen fúből álló, fajszegény gyepek helyett a területen előforduló fűfajok és más alacsony növényzet használatával virágos gyep létesítése javasolt. Kialakítása történhet fűmag keverék vetésével. (Pl. Sport keverékkel megerősödő gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítő lágyszárúakkal fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágait lehet ültetni.
Többféle fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása, célszerűen a természetes gyepterületen gyűjtött szaporító anyaggal (szakmai ismeretet kíván).
 
Javasolt alkotók:
francia perje (Arrhenatherum elatius)            karcsú fényperje (Koeleria cristata)
prémes gyöngyperje (Melica ciliate)               sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica)
kései perje (Cleistogenes serotina)                vékony csenkesz (Festuca valesiaca)
 
A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl:
százszorszép (Bellis perennis)                                     vajszmu or ogszem (Scabiosa ocroleuca)
kakukkfű (Thynius.sp)                                                veronika fajok (Veronica sp)
hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga)                fehér here (Tri folium repens)
 
A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai telepíthetők:
télizöld meténg (Vinca minor)
illatos ibolya (Viola odorata)                          gyöngyvirág (Convallaria majalis)
széles levelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium)
 
A kertet szegélyezhetik alacsony növésű kerti virágok, ill. helyenként magasabb virágos növények. Kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak felületét díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése
 
Alacsony növésű szegélyvirágok:
porcsinrózsa (Portulaca grandiflora)                         árvácska (Viola wiltrockiana) jácintok (Hyacinthus sp)                                           fehér nárcisz (Narcissus poeticus) csupros nárcisz (N. pseudonarcissus)       tazetta nárcisz (N. tazetta) törökszegfű (Dianthus barbatus)                              kerti szegfű (Dianthus carvophyllus) lenvirágú habszekfű (D. plumaris) petúnia (Petunia hybrida)
körömvirág (Calendula officinalis)                            lila sáfrány (Crocus vernus)
aranysáfrány (Crocus aureus)                                     kék nőszirom (Iris germanica)           
pompás nárcisz (N.incomparabilis)                            törpe bársonyvirág (Tagetes patula) búzavirág (Centaurea cyanus)                                    szikla-bőrlevél (Bergenia crassifolia)
 
Magasabb kerti virágok:
nefelejcs (Myosotis silvestris)                                    őszirózsa fajok (Aster sp) kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum) mezei margaréta (C. leucantheum)
kerti szarkaláb (Consolida ajacis)                              fehér liliom (Lilium candidum)
tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis)           ezüstös pipitér (Anthemis hiebersteiniaia) estike (Hesperis matronalis)                                        erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) japán árnyliliom (Hosta lancifolia)                             tűzliliom (Lilium bulbiferuni)
pálmaliliom (Pucca filamentosa)                                tulipánfélék (Tulipa sp.)
bugás lángvirág (Phlox paniculata)                            oroszlánszáj (Antirrhinum majus
kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans)             bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus)
 
Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények:
üröm fajok (Artemisia sp.)                                         izsóp (Hypossus officinalis)
levendula (Lavandula angustifolia)                            rozmaring (Rosmarinus officinalis)
kerti ruta (Ruta graveolens)                                       orvosi zsálya (Salvia officinalis)
kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, TT sp.)               bazsalikom (Ocvmum basalicum)
 
Kerítést kísérő díszcsejék:
kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis)                 tűztövis (Pyracantha coccinea)
egybibés galagonya (Craetegus monogyna)               szederfajták (Ruhus sp.)
nyári orgona (Buddleia davídii)                                  közönséges orgona (Syringa ulgaris)
mályva (Hibiscus siriacus)
 
Felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, kőfal elé):
trombita folyondár (Campsis radicans)            sarkantyúka (Tropaeolum majus)
tatár lonc (Lonicera tatarica)                          magyar lonc (Lonicera tellmaniana)
borostyán (Hedera helix)                                 kék hajnalka (Ipomoea tricolor)
ligeti szőlő (Vitis silvestris)                              bíboros hajnalka (Ipomoea. purpurea)
 
Kőfalakat, támfalakat élénkító növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva)
sziklai ternye (Alyssum saxatile)                     fehér varjúháj (Sedum album)
rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum)
borsos varjúháj (Sedum acre )
 
A lakótelek fái:
 
Régen jellemzőek a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést igénylő gyümölcsfák. Más fákat csak megtűrtek - nem vágtak ki -, ha kivételesen szép volt. pl:
kislevelű hárs (Tilia cordata)                          berkenye (Sorbus sp.)
vadkörte (Pyrus pyraster)                              tölgy (Quercus sp.)
 
Javasolt gyümölcsfák és cserjék
dió (Juglans regia)                                                    őszibarack (Prunus persica)
szilva (Prunus domestica)                                          cseresznye (Cerasus sp.)
körte (Pyrus communis)                                            kajszibarack (Prunus armeniaca)
mandula (Prunus dulcis)                                             meggy (Prunus cerasus)
alma (Malus domestica)                                             eperfa (Morus alba)
szőlő (Vitis vlnifera)                                                  málna (Rubus ideaus)
egres (Ribe.s uva-crispa)                                           füge (Ficus carica)
piros ribizli (Ribes spicatum)                           mogyoró (Corylus avellana).
 
 
Sajátos hangulatot adhat:
a különféle dísztökök (Cucurbita pepo),
a kúszó bab (Phaseolus sp.),
     napraforgó (Helianthus anzruus) mértéktartó alkalmazása.
 
A lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő magasabb viágok vagy cserjesor, a nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derítő kúszónövények, sziklai növényzet.
A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísznövények gazdagíthatják, legjellemzőbb a muskátli (Pelargonizrm zonale).
 
Közterületek, parkok növényzete:
 
Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék használatával alakítsák ki. A lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét - a fák, bokrok nagyszámú alkalmazása esetén - kevésbé határozzák meg, a nemesítésekkel távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása elterjedt. Itt kevésbé elvárt a honos fajok alkalmazása, inkább a zöldfelületek karaktere határozza meg a kiválasztásukat.
 
Fák a templom körül és a jelentősebb középületeknél:
kislevelű hárs (Tilia cordata)                    vadgesztenye vagy bokrétafa(Aesculus hippocastanum)
molyhos tölgy (Quercus pubescens)         kocsánytalan tölgy (Quercus petrae)
 
További honos fafajok:
mezei juhar (Acer campestre)                         mezei szil (Ulmus minor)
magas kőris (Fraxinus excelsior)                    virágos v. mannakőris (Fraxinus ornus) madárberkenye (Sorbus aucuparia)
Színezheti az összetételt egy-egy rezgő nyár (Populus tremula), nyír (Betula pendula), eperfa (Morus alba).
 
Cserjék
madárbirs (Cotoneaster sp.)                           cserszömörce (Cotinus coggygria)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)    kecskerágó (Euonymus sp.)
veresgyűrű som (Cornus sanguinea)               kökény (Prunus spionosa)
 
Díszcserjék                                                                                                                                     
közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), mogyoró (Corylus avellana), orgona (Syringa vulgaris).
 
A lakókerteknél felsorolt gyümölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók a hely függvényében.
 
Kerülni kell a tájidegen fajok használatát, az adventív fajok betelepedését pedig minden áron megakadályozni!
 
Tájidegen fajok pl. a fenyők (Picea sp), vagy a tuják (Thuja occidentalis).                                     
Különösen az adventív fajok betelepítését kell megakadályozni, mert ellenőrizhetetlen mértékű szaporodásukkal a növényzet összetételében, a települési és természetes zöldfelületekben óriási károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható. Ide sorolható p1. a bálványfa (Ailarzthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), akác (Robiznia pseudo-acacia), aranyvessző (Solidago canadensis, S. grgatrtea).
 
2. függelék
A telepítési távolságra vonatkozó előírások
 
1. A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
 
a) belterületen és külterületen a "zártkerten" belül eső részén:
- szőlő, valamint 1,5 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,50 méter,
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 méter
- 3 méternél magasabbra nem növő bokor és élősövény esetében 1,50 méter
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 2,00 méter
 
b) külterületnek a zártkerten kívül eső részén:
- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és málnabokor esetében 0,80 méter,
- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,
- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter
- cseresznyefa esetében 5,00 méter
- dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter,
 
c) külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a b.) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
- 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter,
- 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,20 méter
- 2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter,
- fa esetében 8,00 méter.
 
2. Közút és vasút területén - szőlőtől, gyümölcsöstől és zártkerttől - minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 méter,
3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).
 
 
3. függelék
 
A határértékkel szabályozott szennyezőanyagok
környezeti levegőben megengedett határértékei
kiemelten védett területen
 
Szennyező anyag
Éves
24 órás
30 perces
Kén-dioxid
Szén-monoxid
Nitrogén-dioxid
Ólom
Szálló por
30 µg/m3
1000 µg/m3
30 µg/m3
 
30 µg/m3
 
100 µg/m3
2000 µg/m3
70 µg/m3
0,3µg/m3
60 µg/m3
150 µg/m3
5000 µg/m3
85 µg/m3
0,3 µg/m3
100 µg/m3
 
Ülepedő por
Ólom, ülepedő porból
100 t/km2  év                      12g/m2 30 nap
100 t/km2  év                      12g/m2 30 nap
 
 

4. függelék
2.200Ft
Illeték-
bélyeg
helye
 
Kérelem
Kivágandó fás szárú növényzet engedélyezése és pótlása
 
1./Kérelmező neve: …………………………………………………………………………….
 
     Postacíme:……………………………………………………………………………………
 
     Telefonszáma:
 
2./ Fakivágás helye
     Balatonalmádi ……………………………………..út/utca ………szám ……………hrsz
 
3./ A fával való rendelkezés igazolása (tulajdonos, bérlő, ……..igazolás dokumentummal)
…………………………………………………………………………………………………..
 
4./ A fakivágás indoka:………………………………………………………………………….
 
5./ Fakivágás tervezett időpontja: ………………………………………………………………
 
6./ Kivágandó: Fajta                                  Darabszám                  Átmérő 1 m magasságban
 
            ……………………               …………………..                 …………………..
            ……………………               …………………..                 …………………..
            ……………………               …………………..                 …………………..
 
7./ Pótolandó: Darabszám:                                Fajta:                                                
…………….                    …………………………………..                
…………….                    …………………………. ……….               
…………….                    …………………………………..                
…………….                    …………………………………..                
…………….                    …………………………………..                
 
8./ Pótlás tervezett időpontja:………………………………………………………………
 
9./ A kivágandó és a pótlandó fás szárú növényeket feltüntető helyszínrajzot kérelmemhez mellékelem.
 
Dátum ……………………………
 
 
                                                                                              ……………………………………
                                                                                                          /Kérelmező aláírása/
Kötelező mellékletek:
  1. Illeték bélyeg
  2. Tulajdoni lap vagy szerződés
  3. Helyszínrajz

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe